top of page
δελτα.jpg

Σχετικά με εμάς

Πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό μας

Στοιχεία και αριθμοί

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) είναι οργανισμοί με δημόσιο χαρακτήρα (γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. 588/1977 και 108/2001) καθώς εκτελούν έργο καθ’ υποκατάσταση και κατά παραχώρηση της Διοίκησης το οποίο ελλείψει αυτών θα εκτελούσε αυτή και ως σκοπό έχουν τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους Τοπικούς Ο.Ε.Β. και δευτεροβάθμιους Γενικούς Ο.Ε.Β. Όλοι οι Ο.Ε.Β. έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ. 6§1 του ν.414/1976, ΦΕΚ 212, Α΄), λόγω του έργου που επιτελούν (διοίκηση αρδευτικών υδάτων, ρύθμιση χρήσεως αυτών με κανονισμούς άρδευσης, αστυνομία υδάτων κ.ά.) και ως τέτοιοι ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρ. 51§1 περ. γ΄ ν.1892/1990 όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4§6 ν.1943/1991). Επιπλέον, οι Τ.Ο.Ε.Β. αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής (άρ. 6§1 ν.414/1976). Στην επικράτεια υπάρχουν «460 ΤΟΕΒ εκ των οποίων λειτουργούν τα 416» (sic, σελ. 68 του αρχείου pdf) και 10 ΓΟΕΒ.

Με το ν.δ.1218/1972 (ΦΕΚ 133/Α) όλοι οι ΟΕΒ μετατράπηκαν από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ για να αποκτήσουν λογιστική ευελιξία (Περιορισμός του κρατικού παρεμβατισμού με την κατάργηση του ελέγχου των δαπανών που ασκούσε, ως τότε, ο Πάρεδρος ) και να μπορούν να αναπτύσσουν πρωτοβουλία στους τομείς που δραστηριοποιούνται. Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε ότι μπορούν να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό για την καλή λειτουργία τους και αποδεσμεύτηκαν από τις διατάξεις δημοσίου λογιστικού (ν.2362/1995, ΦΕΚ 247/Α) που ισχύουν για τα ΝΠΔΔ. Η ευχέρεια αυτή φαλκιδεύεται σήμερα από πολυεπίπεδους περιορισμούς που κατά στρεβλό και ανορθολογικό τρόπο συρρικνώνουν την επιχειρησιακή αυτοδυναμία των Οργανισμών. Η διατήρηση του καθεστώτος αυτού επισύρει επικίνδυνες συνέπειες για σημαντικό μέρος του αγροτικού κόσμου που χρησιμοποιεί εγγειοβελτιωτικά έργα για να εξυπηρετεί δυναμικές, επί το πλείστον, καλλιέργειες, του οποίου το εισόδημα -ως εξαρτώμενο καίρια από την εύρυθμη λειτουργία των ΟΕΒ- τίθεται σε κίνδυνο.

Οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ & ΤΟΕΒ), αποτελούν τα κατά νόμο υπεύθυνα όργανα (άρ.12 του ν.δ.3881/1958, ΦΕΚ 181/Α) που έχουν αντικείμενο τη διαχείριση (δηλαδή διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων (Εγγειοβελτιωτικά έργα αποτελούν τα φράγματα, οι αρδευτικές διώρυγες, οι στραγγιστικές τάφροι, τα αντλιοστάσια, μικρά τεχνικά, αγροτική οδοποιία κ.ά.) της περιοχής δικαιοδοσίας τους. Οι ΓΟΕΒ παρέχουν αρδευτικό νερό στους ΤΟΕΒ που με τη σειρά τους το διανέμουν στους αγρότες.

Μολονότι τα έργα παρουσιάζουν οργανική διασύνδεση, οι φορείς που τα διαχειρίζονται είναι διακεκριμένοι μεταξύ τους (ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ) που ναι μεν παρουσιάζουν λειτουργική συνάφεια αλλά αποτελούν ξεχωριστές αυτοδιοικούμενες μονάδες του δημόσιου τομέα.

Υπό το σημερινό καθεστώς λειτουργίας των ΟΕΒ παρατηρείται το παράδοξο, να υπάρχει λειτουργική εξάρτηση των ΤΟΕΒ από τους ΓΟΕΒ και οικονομική εξάρτηση των ΓΟΕΒ από τους ΤΟΕΒ (Οι αγρότες καταβάλλουν τις εισφορές στους ΤΟΕΒ και αυτοί οφείλουν να αποδώσουν στους ΓΟΕΒ την αναλογούσα υπέρ αυτών εισφορά), με διαμαρτυρόμενους τους ΓΟΕΒ για τη μη έγκαιρη -τουλάχιστον- απόδοση7 των υπέρ αυτών εισφορών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι ΟΕΒ έχουν δικούς τους πόρους (=στρεμματικές εισφορές άρδευσης-στράγγισης, άρ. 10 & 15 του ν.δ.3881/1958) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ όπως επιβεβαιώνει κάθε φορά που ζητούν την πρόσληψη προσωπικού το ΓΛΚ με σχετική βεβαίωσή του. Δυνατότητα επιχορήγησης προβλέπεται κυρίως κατά τη φάση ανάπτυξης των έργων ή για την αποκατάσταση ή πρόληψη ζημιών που προέρχονται από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία (π.χ. λειψυδρία), εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ωφελούμενους (άρ. 2 του ν.414/1976, ΦΕΚ 212).

Λειτουργία

Οι ΓΟΕΒ λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.Δ.3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ 181/Α) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα (βασικότερο από τα οποία είναι το από 13-9-/7-11-1959 Β.Δ., ΦΕΚ 243/Α, «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»). Αντικείμενό τους είναι η διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ Τάξης (κύρια έργα γενικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική ταξινόμηση των έργων) της περιοχής δικαιοδοσίας τους που συντείνει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη της γεωργίας με την εφαρμογή ορθολογικών μοντέλων άρδευσης και στράγγισης. Είναι κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 108/2001), έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ.6§1 Ν.414/76) και ως τέτοιοι ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρ. 51§1 περ. γ΄ Ν.1892/90 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 4§6 Ν.1943/91) και προσλαμβάνουν το τακτικό και εποχικό προσωπικό σύμφωνα με το Ν.2190/94 όπως εκάστοτε ισχύει, έπειτα από έγκριση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής.

ΜΟΡΦΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια (λειτουργούν ως εξαμελές μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας, υπάλληλος της οποίας συμμετείχε στα ΔΣ των ΓΟΕΒ). Τέσσερα μέλη διορίζονται για τέσσερα χρόνια με απόφαση κρατικού οργάνου (Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και δύο είναι αιρετά από εκπροσώπους των ΤΟΕΒ της περιοχής δικαιοδοσίας του κάθε ΓΟΕΒ. Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ και εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του ΔΣ ο Διευθυντής.

Θέση καταστατικού επέχει σε κάθε ΓΟΕΒ το ιδρυτικό του διάταγμα. Η δομή του κάθε Οργανισμού, η σύνθεση του προσωπικού, και κάθε σχετική λεπτομέρεια με την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) του οικείου ΟΕΒ. Πέρα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας οι Οργανισμοί μπορούν να συντάσσουν και άλλους Κανονισμούς (όπως Συντήρησης και λειτουργίας Έργων).

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Οι ΓΟΕΒ, μετά το ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), εποπτεύονται άμεσα από την οικεία αυτοδιοικητική Περιφέρεια (ειδικότερα, τα Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων) ενώ υψηλή εποπτεία και έλεγχο σε όλους τους ΟΕΒ ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις υπηρεσίες του καθώς όλοι οι ΟΕΒ εμφανίζονται ως εποπτευόμενοι φορείς (ΝΠΙΔ) από το Υπουργείο αυτό στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης.

Τα έργα τα οποία διαχειρίζονται είναι πολύ παλιά (κατασκευάστηκαν μέχρι τη δεκαετία του ’60) και μέχρι σήμερα οι Οργανισμοί αντεπεξήλθαν με επιτυχία και ασφάλεια στην αποστολή τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΓΟΕΒ

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν το μέγεθος του ΓΟΕΒΠΘ-Λ:

• Συνολική έκταση δικαιοδοσίας2.060.000 στρ

• Αρδευόμενη έκταση συλλογικών δικτύων1.060.000 στρ

• Κατανάλωση νερού: Παροχή αιχμής Αξιού144.000 m3/h

                                         Παροχή αιχμής Αλιάκμονα250.000 m3/h

Ποσότητα νερού Αξιού300 εκατ.m3

Ποσότητα νερού Αλιάκμονα600 εκατ.m3

Συνολική900 εκατ.m3

• Φράγματα2

• Αρδευτικές Διώρυγες320 χιλιόμ.

• Στραγγιστικές τάφροι385 χιλιόμ.

• Αμμοχαλικόστρωτοι δρόμοι363 χιλιόμ.

• Υπόγειο δίκτυο σωληνωτών αγωγών295 χιλιόμ,

• Υδροληψίες υπογείου δικτύου1373 τεμ.

• Δεξαμενές αναρϋθμισης νεροϋ17

• Αρδευτικά αντλιοστάσια50

• Στραγγιστικά αντλιοστάσια20

• Κέντρο ελέγχου1

• Συνολική εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτρομηχανο-

λογικών εγκαταστάσεων30 ΜW

• Μηχανικός εξοπλισμός: Αυτοκίνητα14

Χωματουργικά και οδοποιητικά μηχανήματα6

Προσωπικό λειτουργία έργων → διανομή νερού → εγγύηση καλής παραγωγής).

Από τα παραπάνω στοιχεία και από την παλαιότητα των έργων συνάγεται προδήλως ότι αν δε διαθέτουμε το κατάλληλο προσωπικό για να λειτουργήσουν τα έργα που μας έχουν παραχωρηθεί προς χρήση, ακυρώνεται στην πράξη ο νευραλγικός ρόλος μας στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής (προσωπικό λειτουργία έργων → διανομή νερού → εγγύηση καλής παραγωγής).

Ειδικά στην περιοχή μας όπου αναπτύσσονται δυναμικές καλλιέργειες (ρύζι, βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική κ.ά.) με υψηλές αποδόσεις παραγωγής και αντίστοιχες προσόδους, είναι ευνόητο πως αν ο κύκλος των εργασιών του ΓΟΕΒ διακοπεί λόγω έλλειψης αριθμητικά επαρκούς και έμπειρου τεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των έργων, η αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής θα διαταραχτεί και η αγροτική οικονομία θα πληγεί σοβαρά.

IMG_20211130_105547.jpg
bottom of page