top of page
δελτα.jpg

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

Περιεχόμενο Κανονισμού

 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στη δομή, την οργάνωση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των οργανικών του μονάδων, τον αριθμό των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσιακή μονάδα, τον τρόπο πρόσληψης και λύσης της εργασιακής σύμβασης, την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και κλάδους, τις πάσης φύσης αποδοχές, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, τον πειθαρχικό έλεγχο και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και τις υποχρεώσεις του Οργανισμού προς το προσωπικό που απασχολείται σε αυτόν.

 

 

Άρθρο 2

Νομική φύση

 

1. Ο Γ.Ο.Ε.Β. είναι κοινωφελής οργανισμός (άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 414/1976, ΦΕΚ 212/Α΄) και εντάσσεται στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 51 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101/Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/1991, ΦΕΚ 50/Α΄), ταξινομείται δε στα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δημόσιου χαρακτήρα. Εποπτεύεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο 186.ΙΙ.Β. β΄ του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄) και περιλαμβάνεται στο Μητρώο των Ν.Π.Ι.Δ. εντός του δημόσιου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Ο Γ.Ο.Ε.Β. ασκεί, καθ' υποκατάσταση της δημόσιας διοίκησης, τις αρμοδιότητες αυτής σε σχέση με τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων που του έχουν παραχωρηθεί και ως δευτεροβάθμιος Οργανισμός, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την καθοδήγηση των πρωτοβάθμιων οργάνων διοίκησης των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της περιοχής δικαιοδοσίας του.

 

3. Κατά την υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού, εφαρμόζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας ανάμεσα στις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και το κόστος αυτών και σε περιπτώσεις σύγκρουσης δικαιωμάτων, προκρίνεται το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

 

 

Άρθρο 3

Έδρα του Οργανισμού - Περιοχή δικαιοδοσίας του

 

Έδρα του Οργανισμού ορίζεται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τα ιδιόκτητα γραφεία του επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43.

Η περιοχή δικαιοδοσίας του καθορίζεται από το ιδρυτικό του διάταγμα (Π.δ.159/1976, ΦΕΚ 59/Α΄).

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4

Όργανο Διοίκησης

 

Η Διοίκηση του Οργανισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τη σχετική περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) νομοθεσία, το Π.δ. 159/1976 «Περί συγχωνεύσεως των Γενικών Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) α) Πεδιάδος Θεσσαλονίκης και β) Λαγκαδά» (ΦΕΚ 59/Α΄), την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.

 

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

 

  1.  Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει γενικά η διοίκηση, διαχείριση και λήψη κάθε μέτρου αναγκαίου για την πραγματοποίηση του σκοπού του Οργανισμού σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 44 του Β.δ. της 13-9-1959 «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ 243/Α΄) και τις διατάξεις του Π.δ. 159/1976 «Περί συγχωνεύσεως των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) α) Πεδιάδος Θεσσαλονίκης και  β) Λαγκαδά» (ΦΕΚ 59/Α΄) και όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τους ΟΕΒ.

 

  1. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:

 

α) Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σε αυτό τα πέντε από τα επτά μέλη της σύνθεσής του. Αποφασίζει μόνο για θέματα που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί να συζητήσει και αποφασίσει και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έπειτα από ομόφωνη απόφασή του, εφόσον παρευρίσκονται κατά τη συνεδρίαση υποχρεωτικά όλα τα μέλη του. Στις συνεδριάσεις παραβρίσκονται εκτός από τα μέλη του ΔΣ, ο Διευθυντής, ο Γραμματέας καθώς και κάθε τρίτος που προσκαλείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

 

β) Επιλέγει και τοποθετεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου, τον διευθυντή και τον αναπληρωτή του για μια πενταετία. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή του και πριν από τη λήξη της πενταετίας, για σπουδαίο λόγο που αναγράφεται στην απόφαση ή μετά από αίτησή του.

 

γ) Επιλέγει και τοποθετεί, μετά από εισήγηση του διευθυντή, τους προϊσταμένους των τμημάτων και των τομέων και τους αναπληρωτές τους για μία τριετία. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον προϊστάμενο τμήματος ή τομέα και πριν από τη λήξη της τριετίας, για σπουδαίο λόγο που αναγράφεται στην απόφαση ή μετά από αίτησή του. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να ορίσει αναπληρωτή προϊστάμενο έως την πλήρωση των προϋποθέσεων ορισμού προϊσταμένου.

 

δ) Εγκρίνει λοιπούς Κανονισμούς και εγχειρίδια που συντάσσονται από τον Οργανισμό και αφορούν τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του (ενδεικτικά Κανονισμούς Άρδευσης, Κανονισμούς Διάθεσης Αστικών Λυμάτων, Κανονισμούς Προμηθειών, Εγχειρίδια Κίνησης Οχημάτων Κανονισμός Ασφάλειας κλπ).

 

ε) Προάγει βαθμολογικά το προσωπικό σύμφωνα με τον ατομικό φάκελο κάθε τακτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού.

 

στ) Αποφασίζει τις μετατάξεις, καθώς και τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των υπαλλήλων, του Οργανισμού.

 

ζ) Εγκρίνει την άσκηση επαγγέλματος, εργασίας ή την παροχή υπηρεσίας με αμοιβή, σε υπαλλήλους του Οργανισμού.

 

η) Διορίζει τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού. Τα σχετικά με τα προσόντα, τις αρμοδιότητες, την αντιμισθία, όπως και κάθε θέμα σχετικό, ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Εφόσον δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος αναθέτει σε πληρεξούσιους δικηγόρους τη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων του Οργανισμού, καθορίζοντας ή εγκρίνοντας την αμοιβή τους.

 

θ) Προβαίνει στον καθορισμό και την επιβολή των κάθε φύσης τελών, εισφορών, μισθωμάτων ή δικαιωμάτων και υπόλοιπων εσόδων του Οργανισμού.

 

ι) Αποφασίζει και εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάθε φύσης προμηθειών και όλων των δαπανών του Οργανισμού, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 

ια) Αποφασίζει τη συγκρότηση των επιτροπών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

 

ιβ) Καθορίζει τακτά χρονικά διαστήματα, όχι πέραν του εξαμήνου, κατά τα οποία ενημερώνεται από τον διευθυντή:

 

i) Για την υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν από αυτό. Σε περίπτωση παράλειψης εκτέλεσης απόφασής του, αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

 

ii) Για την πορεία της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού.

 

iii) Για την πορεία του προγράμματος εργασιών υπαίθρου.

 

iv) Γενικά για τις δραστηριότητες, ενέργειες και πεπραγμένα του Οργανισμού κατά το υπόψη χρονικό διάστημα κατά τμήματα και τομείς.

 

ιγ) Προγραμματίζει και προσλαμβάνει το τακτικό και εποχικό προσωπικό εντός των ορίων των οικείων προϋπολογισμών, με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών που οφείλει να ακολουθεί ο Οργανισμός και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Επίσης, προβαίνει σε κρίση για το ευδόκιμο της υπηρεσίας νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με όσα κατ’ αναλογία ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

 

 

ιδ) Αναθέτει στους υπαλλήλους καθήκοντα ολικώς ή μερικώς διαφορετικά από αυτά της οργανικής θέσης που κατέχουν, του κλάδου ή της ειδικότητάς τους, για διάστημα από δύο (2) έως έξι (6) μήνες κατ’ έτος, εφόσον αυτό επιβάλλουν αντικειμενικές συνθήκες και εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ιε) Εγκρίνει τις μισθολογικές μεταβολές του προσωπικού όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

 

ιστ) Αποφασίζει για τις μετακινήσεις του προέδρου, των μελών του Δ.Σ., του διευθυντή, των υπαλλήλων του Οργανισμού και οποιουδήποτε τρίτου για υπηρεσιακό λόγο, εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, πλήρως αιτιολογημένες, η μετακίνηση των παραπάνω προσώπων πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου και εγκρίνεται στην πρώτη, μετά τη μετακίνηση, συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ιζ) Προβαίνει σε άσκηση ένδικων μέσων, σε παραιτήσεις από αυτά και σε συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους.

 

3. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά από τον οριζόμενο από το Δ.Σ. γραμματέα του, τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται αμέσως από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση και τον γραμματέα. Μπορούν επίσης να επικυρώνονται και υπογράφονται και στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

4. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να προσέρχονται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση κωλύματός τους, υποχρεούνται τα ίδια να ειδοποιούν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους και τον Οργανισμό, ευθυνόμενα άλλως για δική τους αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

 

Άρθρο 6

Πρόεδρος Δ.Σ. - Καθήκοντα και αρμοδιότητες

 

1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Οργανισμό δεσμεύοντάς τον με την υπογραφή του, τεθείσα επί της στρογγυλής σφραγίδας αυτού. Ωστόσο, με απόφαση του Δ.Σ., δύναται να ανατεθεί η κατά τα παραπάνω εκπροσώπηση του Οργανισμού σε άλλο μη αιρετό μέλος του Δ.Σ. ή τον διευθυντή, με ειδική εντολή που θα περιγράφεται και θα οριοθετείται κατά περιεχόμενο στην απόφαση του Δ.Σ.

 

2. Υπογράφει όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός (εργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων, πωλήσεων, μισθώσεων κλπ).

 

3. Στον πρόεδρο, εκτός από τα οριζόμενα στην κείμενη περί Ο.Ε.Β. νομοθεσία, υπάγονται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον διευθυντή και υπογράφει τις προσκλήσεις του Δ.Σ.

 

β) Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει το λόγο στα μέλη αυτού και κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεών του.

 

γ) Καλεί κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει για πέντε κατά σειρά συνεδριάσεις να δικαιολογήσει τις απουσίες του και εφόσον δεν θεωρήσει επαρκή την αιτιολογία απουσίας του μέλους για κάθε μία από τις συνεδριάσεις αυτές ή λόγω επιδειχθείσας από μέλος αμέλειας στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναφέρεται αρμοδίως στην Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση του Δ.Σ., εισηγούμενος την επιβολή των προβλεπόμενων συνεπειών.

 

δ) Υποχρεούται να εισαγάγει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, κάθε θέμα που προτείνει μέλος του Δ.Σ.

 

ε) Λαμβάνει γνώση των εγγράφων γενικότερης σημασίας που απευθύνονται στον Οργανισμό και υπογράφει εκτός των εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν οικονομικά τον Οργανισμό, κάθε έγγραφο το οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση σοβαρών θεμάτων διοίκησης, λειτουργίας ή σχέσεων προς τρίτους.

 

στ) Υπογράφει με τον ταμία του Οργανισμού τις επιταγές για την ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες. Σε περίπτωση κωλύματός του, τις επιταγές και λοιπά χρηματόγραφα που διακινεί ο Οργανισμός, υπογράφει αντ’ αυτού μαζί με τον ταμία, άλλο μη αιρετό μέλος του Δ.Σ., με έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση του προέδρου.

 

ζ) Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού, λαμβάνει προσωρινά μέτρα, αναθέτει στον νομικό σύμβουλο ή σε δικηγόρους που συνεργάζονται με τον Οργανισμό, την κοινοποίηση εξώδικων επιστολών, την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγών καθώς και την απόκρουση αυτών που στρέφονται κατά του Οργανισμού.

Τις ενέργειές του αυτές όπως και κάθε άλλη που υπαγορεύεται από υπηρεσιακή ανάγκη και οφείλεται σε επείγουσες ή έκτακτες συνθήκες, θέτει προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

η) Συντάσσει κατ’ έτος εντός του πρώτου τριμήνου, το φύλλο αξιολόγησης του διευθυντή για το προηγούμενο έτος, το οποίο φυλάσσεται από αυτόν και ως δεύτερος κριτής, το φύλλο αξιολόγησης των προϊσταμένων τμημάτων και τομέων του Οργανισμού.

 

θ) Χορηγεί τις κάθε φύσης άδειες του διευθυντή.

 

ι) Λαμβάνει κάθε κοινοποίηση δικογράφου ή εξώδικης δήλωσης.

 

ια) Εκδίδει διαταγή μετακίνησης μέλους Δ.Σ. στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Ο ίδιος κινείται αυτογνωμόνως. Για τις ανωτέρω μετακινήσεις καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα.

 

ιβ) Ασκεί τις προβλεπόμενες στο Μέρος Ζ΄(Πειθαρχικός Έλεγχος) του παρόντος Κανονισμού αρμοδιότητες.

 

4. Όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο πρόεδρος, ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

 

Άρθρο 4

Όργανο Διοίκησης

 

Η Διοίκηση του Οργανισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τη σχετική περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) νομοθεσία, το Π.δ. 159/1976 «Περί συγχωνεύσεως των Γενικών Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) α) Πεδιάδος Θεσσαλονίκης και β) Λαγκαδά» (ΦΕΚ 59/Α΄), την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.

 

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

 

  1.  Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει γενικά η διοίκηση, διαχείριση και λήψη κάθε μέτρου αναγκαίου για την πραγματοποίηση του σκοπού του Οργανισμού σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 44 του Β.δ. της 13-9-1959 «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ 243/Α΄) και τις διατάξεις του Π.δ. 159/1976 «Περί συγχωνεύσεως των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) α) Πεδιάδος Θεσσαλονίκης και  β) Λαγκαδά» (ΦΕΚ 59/Α΄) και όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τους ΟΕΒ.

 

  1. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:

 

α) Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σε αυτό τα πέντε από τα επτά μέλη της σύνθεσής του. Αποφασίζει μόνο για θέματα που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί να συζητήσει και αποφασίσει και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έπειτα από ομόφωνη απόφασή του, εφόσον παρευρίσκονται κατά τη συνεδρίαση υποχρεωτικά όλα τα μέλη του. Στις συνεδριάσεις παραβρίσκονται εκτός από τα μέλη του ΔΣ, ο Διευθυντής, ο Γραμματέας καθώς και κάθε τρίτος που προσκαλείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

 

β) Επιλέγει και τοποθετεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου, τον διευθυντή και τον αναπληρωτή του για μια πενταετία. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή του και πριν από τη λήξη της πενταετίας, για σπουδαίο λόγο που αναγράφεται στην απόφαση ή μετά από αίτησή του.

 

γ) Επιλέγει και τοποθετεί, μετά από εισήγηση του διευθυντή, τους προϊσταμένους των τμημάτων και των τομέων και τους αναπληρωτές τους για μία τριετία. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον προϊστάμενο τμήματος ή τομέα και πριν από τη λήξη της τριετίας, για σπουδαίο λόγο που αναγράφεται στην απόφαση ή μετά από αίτησή του. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να ορίσει αναπληρωτή προϊστάμενο έως την πλήρωση των προϋποθέσεων ορισμού προϊσταμένου.

 

δ) Εγκρίνει λοιπούς Κανονισμούς και εγχειρίδια που συντάσσονται από τον Οργανισμό και αφορούν τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του (ενδεικτικά Κανονισμούς Άρδευσης, Κανονισμούς Διάθεσης Αστικών Λυμάτων, Κανονισμούς Προμηθειών, Εγχειρίδια Κίνησης Οχημάτων Κανονισμός Ασφάλειας κλπ).

 

ε) Προάγει βαθμολογικά το προσωπικό σύμφωνα με τον ατομικό φάκελο κάθε τακτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού.

 

στ) Αποφασίζει τις μετατάξεις, καθώς και τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των υπαλλήλων, του Οργανισμού.

 

ζ) Εγκρίνει την άσκηση επαγγέλματος, εργασίας ή την παροχή υπηρεσίας με αμοιβή, σε υπαλλήλους του Οργανισμού.

 

η) Διορίζει τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού. Τα σχετικά με τα προσόντα, τις αρμοδιότητες, την αντιμισθία, όπως και κάθε θέμα σχετικό, ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Εφόσον δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος αναθέτει σε πληρεξούσιους δικηγόρους τη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων του Οργανισμού, καθορίζοντας ή εγκρίνοντας την αμοιβή τους.

 

θ) Προβαίνει στον καθορισμό και την επιβολή των κάθε φύσης τελών, εισφορών, μισθωμάτων ή δικαιωμάτων και υπόλοιπων εσόδων του Οργανισμού.

 

ι) Αποφασίζει και εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάθε φύσης προμηθειών και όλων των δαπανών του Οργανισμού, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 

ια) Αποφασίζει τη συγκρότηση των επιτροπών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

 

ιβ) Καθορίζει τακτά χρονικά διαστήματα, όχι πέραν του εξαμήνου, κατά τα οποία ενημερώνεται από τον διευθυντή:

 

i) Για την υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν από αυτό. Σε περίπτωση παράλειψης εκτέλεσης απόφασής του, αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

 

ii) Για την πορεία της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού.

 

iii) Για την πορεία του προγράμματος εργασιών υπαίθρου.

 

iv) Γενικά για τις δραστηριότητες, ενέργειες και πεπραγμένα του Οργανισμού κατά το υπόψη χρονικό διάστημα κατά τμήματα και τομείς.

 

ιγ) Προγραμματίζει και προσλαμβάνει το τακτικό και εποχικό προσωπικό εντός των ορίων των οικείων προϋπολογισμών, με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών που οφείλει να ακολουθεί ο Οργανισμός και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Επίσης, προβαίνει σε κρίση για το ευδόκιμο της υπηρεσίας νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με όσα κατ’ αναλογία ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

 

 

ιδ) Αναθέτει στους υπαλλήλους καθήκοντα ολικώς ή μερικώς διαφορετικά από αυτά της οργανικής θέσης που κατέχουν, του κλάδου ή της ειδικότητάς τους, για διάστημα από δύο (2) έως έξι (6) μήνες κατ’ έτος, εφόσον αυτό επιβάλλουν αντικειμενικές συνθήκες και εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ιε) Εγκρίνει τις μισθολογικές μεταβολές του προσωπικού όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

 

ιστ) Αποφασίζει για τις μετακινήσεις του προέδρου, των μελών του Δ.Σ., του διευθυντή, των υπαλλήλων του Οργανισμού και οποιουδήποτε τρίτου για υπηρεσιακό λόγο, εκτός περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, πλήρως αιτιολογημένες, η μετακίνηση των παραπάνω προσώπων πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου και εγκρίνεται στην πρώτη, μετά τη μετακίνηση, συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ιζ) Προβαίνει σε άσκηση ένδικων μέσων, σε παραιτήσεις από αυτά και σε συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους.

 

3. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά από τον οριζόμενο από το Δ.Σ. γραμματέα του, τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται αμέσως από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση και τον γραμματέα. Μπορούν επίσης να επικυρώνονται και υπογράφονται και στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

4. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να προσέρχονται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση κωλύματός τους, υποχρεούνται τα ίδια να ειδοποιούν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους και τον Οργανισμό, ευθυνόμενα άλλως για δική τους αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

 

Άρθρο 6

Πρόεδρος Δ.Σ. - Καθήκοντα και αρμοδιότητες

 

1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Οργανισμό δεσμεύοντάς τον με την υπογραφή του, τεθείσα επί της στρογγυλής σφραγίδας αυτού. Ωστόσο, με απόφαση του Δ.Σ., δύναται να ανατεθεί η κατά τα παραπάνω εκπροσώπηση του Οργανισμού σε άλλο μη αιρετό μέλος του Δ.Σ. ή τον διευθυντή, με ειδική εντολή που θα περιγράφεται και θα οριοθετείται κατά περιεχόμενο στην απόφαση του Δ.Σ.

 

2. Υπογράφει όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός (εργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων, πωλήσεων, μισθώσεων κλπ).

 

3. Στον πρόεδρο, εκτός από τα οριζόμενα στην κείμενη περί Ο.Ε.Β. νομοθεσία, υπάγονται και οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον διευθυντή και υπογράφει τις προσκλήσεις του Δ.Σ.

 

β) Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει το λόγο στα μέλη αυτού και κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεών του.

 

γ) Καλεί κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει για πέντε κατά σειρά συνεδριάσεις να δικαιολογήσει τις απουσίες του και εφόσον δεν θεωρήσει επαρκή την αιτιολογία απουσίας του μέλους για κάθε μία από τις συνεδριάσεις αυτές ή λόγω επιδειχθείσας από μέλος αμέλειας στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναφέρεται αρμοδίως στην Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση του Δ.Σ., εισηγούμενος την επιβολή των προβλεπόμενων συνεπειών.

 

δ) Υποχρεούται να εισαγάγει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, κάθε θέμα που προτείνει μέλος του Δ.Σ.

 

ε) Λαμβάνει γνώση των εγγράφων γενικότερης σημασίας που απευθύνονται στον Οργανισμό και υπογράφει εκτός των εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν οικονομικά τον Οργανισμό, κάθε έγγραφο το οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση σοβαρών θεμάτων διοίκησης, λειτουργίας ή σχέσεων προς τρίτους.

 

στ) Υπογράφει με τον ταμία του Οργανισμού τις επιταγές για την ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες. Σε περίπτωση κωλύματός του, τις επιταγές και λοιπά χρηματόγραφα που διακινεί ο Οργανισμός, υπογράφει αντ’ αυτού μαζί με τον ταμία, άλλο μη αιρετό μέλος του Δ.Σ., με έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση του προέδρου.

 

ζ) Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού, λαμβάνει προσωρινά μέτρα, αναθέτει στον νομικό σύμβουλο ή σε δικηγόρους που συνεργάζονται με τον Οργανισμό, την κοινοποίηση εξώδικων επιστολών, την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγών καθώς και την απόκρουση αυτών που στρέφονται κατά του Οργανισμού.

Τις ενέργειές του αυτές όπως και κάθε άλλη που υπαγορεύεται από υπηρεσιακή ανάγκη και οφείλεται σε επείγουσες ή έκτακτες συνθήκες, θέτει προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

η) Συντάσσει κατ’ έτος εντός του πρώτου τριμήνου, το φύλλο αξιολόγησης του διευθυντή για το προηγούμενο έτος, το οποίο φυλάσσεται από αυτόν και ως δεύτερος κριτής, το φύλλο αξιολόγησης των προϊσταμένων τμημάτων και τομέων του Οργανισμού.

 

θ) Χορηγεί τις κάθε φύσης άδειες του διευθυντή.

 

ι) Λαμβάνει κάθε κοινοποίηση δικογράφου ή εξώδικης δήλωσης.

 

ια) Εκδίδει διαταγή μετακίνησης μέλους Δ.Σ. στην περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Ο ίδιος κινείται αυτογνωμόνως. Για τις ανωτέρω μετακινήσεις καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα.

 

ιβ) Ασκεί τις προβλεπόμενες στο Μέρος Ζ΄(Πειθαρχικός Έλεγχος) του παρόντος Κανονισμού αρμοδιότητες.

 

4. Όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο πρόεδρος, ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

bottom of page