Αρχική Σελίδα


Ιστορία

Στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης παράλληλα με την ίδρυση των πρώτων Τ.Ο.Ε.Β. ιδρύθηκε ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) πεδιάδας Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το ΒΔ 629/1960, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί από τις 16-9-1960 ως ΝΠΔΔ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα την ίδια εποχή ιδρύθηκε με έδρα την πόλη του Λαγκαδά ο Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Λαγκαδά, ο οποίος υποκατέστησε το Υδραυλικό Ταμείο Λαγκαδά.
Επειδή για διάφορους λόγους δεν αναπτύχθηκαν σοβαρά έργα στην πεδιάδα Λαγκαδά, οι δύο Γ.Ο.Ε.Β. συγχωνεύθηκαν στον Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά σύμφωνα με το ΠΔ 159/5-3-1976 και άρχισε να λειτουργεί με την μορφή αυτή από τις 1-7-1976 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας 2 εκ. περίπου στρεμμάτων των περιοχών Λαγκαδά και Θεσσαλονίκης.
Σήμερα έχει τη μορφή ΝΠΙΔ και αποτελεί οργανισμό κοινής ωφελείας.

ΓΟΕΒ Πεδιάδων Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης